Sophia’s Web Design

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: maart 2021

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sophia’s Web Design.
 2. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht.
 3. Sophia’s Web Design werkt met een aantal vaste designs waar de opdrachtgever uit kan kiezen. De pagina’s van de website van de opdrachtgever worden exact hetzelfde als de door de opdrachtgever gekozen designs (die te zien zijn op de website van Sophia’s Web Design), uiteraard met eigen teksten en afbeeldingen. Het is niet mogelijk om andere kleuren en/of lettertypes te kiezen.
 4. Als de opdrachtgever na oplevering van de website een ander design wenst, dan wordt een meerbedrag van €400 in rekening gebracht.
 5. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Sophia’s Web Design komt tot stand zodra de eerste helft (50% excl BTW) van het totale bedrag is betaald.
 6. De bouw van de website wordt gestart nadat alle benodigde content (teksten, prijzen en afbeeldingen) door de opdrachtgever geleverd is aan Sophia’s Web Design.
 7. Na het bouwen van de website, is er ruimte voor 1 revisieronde waarin nog aanpassingen gedaan kunnen worden.
 8. Na de definitieve oplevering van de website ontvang de klant een handleiding met informatie over hoe hij/zij zelf de website kan onderhouden en/of uitbreiden. SWD biedt het eerste jaar gratis Onderhoud & Support.
 9. Indien de opdrachtgever kiest voor het pakket Onderhoud & Support, betaalt hij/zij na een jaar de onderhoudskosten van €200 excl. BTW per jaar aan Sophia’s Web Design. Deze overeenkomst kan jaarlijks beëindigd worden met een opzegtermijn van 2 maanden.
 10. De opdrachtgever en Sophia’s Web Design kunnen met elkaar communiceren via e-mail en/of Whatsapp.

Artikel 2: Werkzaamheden

Algemeen

 1. Sophia’s Web Design zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals gecommuniceerd is met de opdrachtgever.
 2. Sophia’s Webdesign is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 3. Sophia’s Web Design zal haar best doen om de opdracht binnen 10 werkdagen af te ronden, maar heeft soms meer tijd nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. Sophia’s Web Design is nooit schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 4. Sophia’s Web Design is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Wij zullen ons inspannen dit zo kort mogelijk te houden en we kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
 5. Sophia’s Web Design doet haar best om de website ten allen tijden toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Sophia’s Web Design.
 6. De bouw van de website wordt gestart na de betaling van de eerste helft (50%) van het totale bedrag excl. BTW. Na de oplevering van de website dient het resterende bedrag binnen 10 werkdagen te worden voldaan.

Ontwerpen en bouwen van een website

 1. Indien de opdrachtgever kiest voor een Website Basis met een vast design, worden de pagina’s van de website exact hetzelfde als de voorgestelde designs die te zien zijn op de website van Sophia’s Web Design, uiteraard met eigen teksten en afbeeldingen.
 2. Als de opdrachtgever na oplevering van de website een ander design wenst, dan wordt een bedrag van €400 in rekening gebracht.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
 4. Sophia’s Web Design heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Sophia’s Web Design voor aanspraken van derden ter zake.
 5. Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Sophia’s Web Design aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Denk aan stock-afbeeldingen en illustraties.
 6. Sophia’s Web Design zal gebruikmaken van hosting, software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Sophia’s Web Design voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Sophia’s Web Design kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Sophia’s Web Design heeft geen plicht om door opdrachtgever verstrekte bronmaterialen te onderzoeken.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Sophia’s Web Design te worden gemeld. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Onderhoud aan een website

 1. Het onderhouden van de software van de website kan worden uitgevoerd door Sophia’s Web Design voor een bedrag van €200 per jaar. Dit omvat onder meer het updaten van de software, geïnstalleerde plugins en thema’s.
 2. Sophia’s Web Design is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Sophia’s Web Design is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Sophia’s Web Design dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
 3. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk en jaarlijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Webhosting

 1. De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door een derde partij.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Sophia’s Web Design voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Sophia’s Web Design is geregistreerd.
 3. Sophia’s Web Design kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.
 4. Sophia’s Web Design kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever op zijn website.
 5. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Sophia’s Web Design is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
 6. Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Sophia’s Web Design zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 7. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk en jaarlijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 3: Prijs en betaling

 1. De bouw van de website wordt gestart na de betaling van de eerste helft van het totale bedrag én nadat alle content verkregen is door de opdrachtgever.
 2. Na de oplevering van de website wordt het resterende bedrag in rekening gebracht.
 3. Betaling door opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan.
 4. Sophia’s Web Design factureert jaarlijkse onderhoudsabonnementen voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.
 5. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Sophia’s Web Design gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
 6. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

Artikel 4: Privacy bepalingen

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Sophia’s Web Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.